GL-wethouder Harijgens gaat het buitengebied van Helmond vervangen door minimaal 350 hectare zonneveld.

Onlangs heeft adviseur Twynstra Gudde haar evaluatie zonnevelden afgerond. Het rapport geeft een prima inkijk in de procesmatige aanpak van Helmond omtrent realisatie van zonne-energie. We missen echter een inhoudelijke reflectie op het beleidsdocument uit 2020. Iets wat door de adviseur bij de gemeenteraad wordt neergelegd.

Onze nieuwe GroenLinks wethouder Harijgens lijkt niet te wachten op een inhoudelijke discussie met de gemeenteraad. Want of het nu gaat om buitengebied Stiphout, landschapspark Kloostereind, Berkendonk of Scheepstal; al deze gebieden staan nog steeds op de nominatie om vernietigd te worden. Groen mag hier plaats maken voor een verzinkte spiegelindustrie. We hebben daarom met enige verontwaardiging kennis genomen van de uitspraken van onze nieuwe GroenLinks wethouder Harijgens in het ED:

“Het plan dat er lag, is van de baan. Mogelijk komt daar nog wel een zonnepark, maar dan kleiner”

Stiphout heeft aangetoond dat er geen draagvlak is voor zonnevelden in het buitengebied rondom de wijk. Inwoners hebben met een handtekeningactie (1500x getekend) en de gemeentelijke enquête een duidelijk NEE gezegd. De wethouders stapt hier gemakshalve overheen en gaat door waar zijn voorganger is gebleven; wat is er niet duidelijk?

“We moeten met een blanco vel naar de mensen toe. Niet in een ver gevorderd stadium.

Als de wethouder zijn voorgaande uitspraak serieus meent dan staat deze uitspraak daar haaks op. De inwoners van Helmond zijn ervan overtuigd dat zon op dak voldoende is. De RES is ervan overtuigd dat een stad als Helmond zuinig moet zijn op zijn uitloopgebieden. Er wordt geen enkel woord gerept hoe zon op dak wordt gerealiseerd. Nou juist dit vinden wij een gemiste kans! Want, er zijn voldoende voorbeelden in de regio dat het WEL kan!
De ongeremde ambitie van Groenlinks wordt zonder enige schroom voortgezet terwijl de steun voor een overambitieus gemeentelijk klimaatbeleid er niet is, aldus aangetoond door Twynstra Gudde.

,,Mensen moeten het idee hebben dat hun mening telt”

Een mening laten tellen, dat is in ieder geval wel uiteindelijk gebeurd in de casus SolarCentury. Intussen worden meningen vooral niet serieus genomen. Het gaat er niet alleen om dat je een mening telt maar dat je er wat mee doet als stad. Onze stichting heeft op dit moment 2 rechtszaken lopen wegens het door gemeente negeren van handhavingsverzoeken op natuur en groen in relatie tot de 1e zonneweide en de beoogde 2e zonneweide van Helmond. Steun om deze zaken tot een goed einde te laten brengen wordt zeer gewaardeerd; hopelijk komt het stadsbestuur eerder bij zinnen.

Reactie wethouder Maas

Op 25 november 2020 jl. heeft Stichting Geledingszone Stiphout een eerste brief gestuurd naar gemeente Helmond. Hierin is de Stichting uitgebreid ingegaan op draagvlak en de eisen die hier (nog niet) aan verbonden zijn.

De reactie van de wethouder, ontvangen op 15 januari 2021 jl., is HIER te lezen.

De Stichting is deze reactie aan het bestuderen. Er wordt zeker een vervolgbrief geschreven…. blijf ons volgen en steunen.

Zonneweides in Helmond, noodzaak of ongeremde ambitie?

Laten we het meetbaar maken!

De fractievoorzitter van GroenLinks Helmond, Thomas Teurlings, heeft op de Weblog van Helmond op 16 november 2020 het volgende standpunt ingenomen: “Zonnepanelen op daken heeft de voorkeur, maar alleen daarmee haalt Helmond de opgave van de landelijke overheid helaas niet.”. Volgens Teurlings is een interessant en noodzakelijk alternatief om deze doelstelling te halen een 24 hectare, circa 48 voetbalvelden, groot zonneveld aanleggen aangrenzend aan de bebouwde kom van Stiphout. Afgezien van een goede ruimtelijke afweging of deze locatie hiervoor geschikt is, is het de vraag of het standpunt van Teurlings klopt.

De “landelijke opgave” is vastgesteld op 28 juni 2019 in het klimaatakkoord. De middellange termijndoelstelling in dit akkoord is een CO2 reductie behalen in 2030 van 49% ten opzichte van de CO2 uitstoot in 1990. Eén van de manieren om CO2 reductie te behalen is het verduurzamen van onze energieproductie. De opgave is om op land 35 terra watt uur (Twh) hernieuwbare energie te gaan realiseren. Andere manieren om CO2 reductie te behalen zijn niet meegenomen in de huidige landelijke opgave.

Hoe wordt deze landelijke opgave gerealiseerd? Daarvoor heeft de overheid een nationaal programma “Regionale Energie Strategie” ontwikkeld (RES). In dit programma is Nederland opgedeeld in 30 energieregio’s welke allen concrete plannen moeten ontwikkelen voor zon- en windenergie op land. Afgelopen zomer zijn alle plannen hiertoe ingediend. Het bod van alle regio’s opgeteld is 51,4 Twh; ruim 1,5 keer de opgave! De landelijke opgave wordt hiermee ver overtroffen.

De Metropool Regio Eindhoven waar gemeente Helmond onder valt heeft een bod ingediend van 2 Twh. Dit bod is door samenwerkende gemeentes opgesteld op basis het aanwijzen van zoekgebieden voor wind en zon. Dit bod is gekwantificeerd in een advies van Enexis bijgevoegd als bijlage bij de concept RES van de regio. In dit advies zijn de zoekgebieden en potentie van deze gebieden, i.c.m. beschikbaar dakoppervlak voor zon, overzichtelijk weergegeven. Voor wat betreft gemeente Helmond is er geen enkel zoekgebied gemarkeerd voor zonnevelden of windmolens. De recent vastgestelde zonnevisie Helmond maakt opvallend genoeg geen onderdeel uit van de RES. Dit betekent dat alleen dakoppervlak benut hoeft te worden in de gemeente Helmond; wat overigens ook bevestigd wordt door de gemeentelijke zienswijze op de RES.

Conclusie is dat de gemeente Helmond in de samenwerking van Metropoolregio Eindhoven in de RES voldoet aan de landelijke opgave zonder zonneweide Stiphout. Zonneweides zijn binnen de gemeentegrenzen niet nodig om aan de landelijke opgave te voldoen en daarmee heeft Groenlinks Helmond een ongeremde ambitie in plaats van een noodzakelijke ontwikkeling voor ogen. Kan deze nodeloze ijver rekenen op draagvlak in Helmond? Laten we dat ook meetbaar maken…