ANBI Stichting

De Stichting is erkent als “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Dit houdt in dat de Stichting zonder enig winstoogmerk haar doelstelling wil realiseren. De Stichting verzamelt hiervoor draagvlak en financiële middelen middels subsidies, donaties en giften welke voor verstrekkers fiscaal zeer gunstig zijn.

Doelstelling

  1. Het behoud van het groene karakter van de geledingszone rondom het dorp Stiphout in de gemeente Helmond. Hieronder wordt verstaan het gebied aangrenzend aan de bebouwde kom van Stiphout inclusief aangrenzende onbebouwde landschappen;
  2. herstel en verbetering van de kwaliteit van de geledingszone;
  3. en, behoud van het onbebouwde gebied.

Onder de doelstelling valt mede het behouden en het verbeteren van de natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, de bodem en het water en het welzijn van mensen en een goede ruimtelijke ordening alles in de ruimste zins des woords.

Hoe bereiken we deze doelstelling

  1. Door proactieve opstelling in de ontwikkeling en realisatie van beleid en plannen die deze doelstelling ondersteunen;
  2. Beleidsbeïnvloeding door overleg, inspraak, zienswijzen via bestuur en politiek  en meedenken over en inbreng van alternatieven;
  3. Door inwoners van Stiphout, Helmond en geïnteresseerden te betrekken bij het gebied en hen te informeren over de kwaliteiten en ontwikkeling van de geledingszone Stiphout door het inrichten van een website, sociale media, het houden van bijeenkomsten etc.
  4. Door samenwerking te zoeken met andere organisaties en omwonenden/ burgers / personen.
  5. Door in rechte op te treden;
  6. Door het verrichten van alle verdere handelingen, die met de doelstelling verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het werkgebied is Stiphout en directe omgeving.

Beleidsplan

Lees hier het beleidsplan.