Stiphoutse Bossen is natuur.

Gisteren heeft de stichting bij de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch haar beroep aangetekend tegen het besluit van het college van B&W gemeente Helmond. Want, het is van belang dat door de gemeente bestemde natuur als zodanig wordt gehandhaafd. Nou juist dat wordt nagelaten door het college.

De Stiphoutse bossen zijn net als alle natuur in buitengebied van Helmond bestemd met de enkelbestemming natuur. Dit betekent dat er in hoofdzaak natuur moet worden bedreven. Zoals het bestemmingsplan als volgt omschrijft: bos en/of natuur, waarbij de natuurwaarden: in de beekdalen zijn gekoppeld aan de beken, natte schraalgraslanden en vochtige loofbossen, welke gebieden gekenmerkt worden door een hoge grondwaterstand en kwel in de heideontginningslandschappen zijn gekoppeld aan heidegebieden en boscomplexen met plaatselijk heiderelicten en vennen; het behoud, de bescherming en/of de ontwikkeling van de natuurlijke waarde en de landschappelijke waarde van het gebied.

Agrarisch medegebruik is weliswaar toegestaan maar dit zal altijd ondergeschikt moeten zijn aan deze bestemming natuur. De aangetekende percelen worden nou juist alleen agrarisch gebruikt, bemest en bemaaid. Het weigeren van handhaving door het college staat haaks op haar bestemmingsplan. In belang van precedentschepping heeft de stichting gemeend hier beroep tegen aan te tekenen; want het kan niet zo zijn dat we de Stiphoutse bossen mogen ontginnen voor landbouw. De uitspraak van de rechter wordt over 6 weken verwacht.

Tot slot, in tegenstelling tot de berichtgeving in het Eindhovens Dagblad is de stichting niet tegen zonneparken danwel agrarisch gebruik van gronden; de stichting komt op voor behoud en versterking van de groene rand rond de bebouwde kom van Stiphout en gemeente Helmond. De vertegenwoordiging van de eigenaresse heeft na de zitting het contact met de stichting positief aangewend om hierop door te pakken.