Home

Welkom op de website van ANBI Stichting Geledingszone Stiphout! De stichting is actief in het belang van het groene karakter van de onbebouwde kom van Stiphout en gemeente Helmond.

Nieuws

Resultaten enquêtes omgevingsvisie Helmond geven de bevestiging!

Gemeente Helmond wil medio zomer 2022 de nieuwe omgevingsvisie vast stellen voor de stad. Deze visie beschrijft hoe Helmond tot 2040 om wil gaan met thema’s als verkeer, wonen en werken, natuur, energie, milieu, klimaat en cultuurhistorie. Ook de vraag waar ruimte voor groen en natuur is wordt in deze visie beantwoord. Exact het onderwerp …

GL-wethouder Harijgens gaat het buitengebied van Helmond vervangen door minimaal 350 hectare zonneveld.

Onlangs heeft adviseur Twynstra Gudde haar evaluatie zonnevelden afgerond. Het rapport geeft een prima inkijk in de procesmatige aanpak van Helmond omtrent realisatie van zonne-energie. We missen echter een inhoudelijke reflectie op het beleidsdocument uit 2020. Iets wat door de adviseur bij de gemeenteraad wordt neergelegd. Onze nieuwe GroenLinks wethouder Harijgens lijkt niet te wachten …

Wat is de geledingszone Stiphout?

De geledingszone Stiphout is simpel gezegd de onbebouwde kom welke grenst aan de bebouwde kom van het dorp Stiphout, gemeente Helmond. Gebieden die wij allen kennen als: De Leemkuilen, De Vennen, Stiphoutse Bossen, Geeneind, Kruisschot, Croy, Eenselaar, Stiphoutse Loop, Warande, Goorloop, Groot Schooten en Coovels Bos vallen in de geledingszone.

De Structuurvisie Stiphout welke door gemeente Helmond in 2009 is vastgesteld geeft een mooie omschrijving van de ontwikkeling en karakteristiek van de geledingszone. Wij citeren daarom graag hieruit:

Historische ontwikkeling
De wijk Stiphout is van oorsprong een typisch Brabants dorp, gelegen ten noordwesten van de stad Helmond. Tot 1968 was Stiphout een zelfstandige gemeente; via een gemeentelijke herindeling werd het bij Helmond gevoegd. Stiphout heeft zijn separate ligging en dorpse karakter bewaard. Stiphout is ontstaan langs het oude wegenpatroon op de overgang tussen beekdal en hogere gronden, dat werd gevormd door de Hortsedijk, de Dorpsstraat en de Gerwenseweg. Aan dit lint zijn de eerste woningen, voorzieningen en bedrijven ontstaan. De eerste uitbreiding van Stiphout, achter het lint, vond plaats in zuidelijke richting. Aan de huidige Spaanseweg, de Gasthuisstraat en de Kloosterstraat werden woningen gebouwd. Kenmerkend voor deze uitbreiding was het vrijstaande karakter van de woningen en de groene setting waarin zij waren gesitueerd. Na de Tweede Wereldoorlog is Stiphout verder uitgebreid, zowel in noordelijke als in zuidelijke richting. Tot aan de annexatie van 1968 ontwikkelde het dorp zich in een vrij rustig tempo met bebouwing voornamelijk langs de zijstraten van de Dorpsstraat en Gerwenseweg. Hierdoor ontstond een structuur die het beste als een soort spinnenweb getypeerd kan worden. Na de gemeentelijke herindeling is Stiphout in een redelijk hoog tempo uitgebreid met een aantal kleine woonbuurten, die vooral tussen de bebouwde straten waren gesitueerd. In de jaren ’80 werd de enige, relatief grote, uitbreiding van Stiphout gebouwd ten noorden van de Van de Brugghenstraat. Hierna is er op verschillende plekken ingebreid en zijn de dorpsranden verder afgerond.

Ruimtelijke structuur
De bebouwing van Stiphout vormt ruimtelijk een eenheid met duidelijke begrenzingen. Stiphout wordt omringd door groengebieden. Aan de noordzijde ligt het cultuurhistorisch,
landschappelijk waardevol agrarisch gebied Croy. Onderdeel hiervan is de ‘Oude Toren’, vanuit Stiphouts bijzondere historie los van het huidige dorp gelegen. Aan de oostkant ligt het beekdal van de Goorloop en de Stiphoutse loop. Aan de zuidzijde bevindt zich de zogenaamde geledingszone: een voornamelijk agrarisch gebied, dat Stiphout scheidt van bedrijventerrein Groot Schooten. Ten westen van de wijk zijn de Geeneindsche Heide en de Papenvoortse Heide gelegen, die samen een groot boscomplex vormen, de Stiphoutse Bossen. Deze vrije ligging is één van de belangrijkste kenmerken van de ruimtelijke dorpskarakteristiek. Via de Hortsedijk en de President Rooseveltlaan is Stiphout verbonden met Helmond, via de Gerwenseweg met Gerwen en Nuenen. De Hortsedijk en de Gasthuisstraat zijn de historische verbindingen tussen Stiphout en ’t Hout, wat zichtbaar is aan de nog aanwezige lintbebouwing. De Rooseveltlaan is later aangelegd. De wijk Stiphout is opgebouwd rondom het oude lint van de Dorpsstraat en de Gerwenseweg. Een ‘spinnenweb’ van wegen is gericht op deze historische ruggengraat, die een grote diversiteit aan functies kent. Deze functies zijn bovendien langs het gehele lint verspreid. Er is wel sprake van enige concentratie aan voorzieningen langs de Dorpsstraat tussen de Mr. Strikstraat en de Elsdonk. Buiten het lint is de functiediversiteit zeer beperkt en bestaat vooral uit woningen. Langs het lint is de bebouwingsdichtheid het hoogst en naar de randen van de wijk toe wordt deze steeds lager. Als gevolg van de vrije ligging heeft de wijk een lange, onregelmatige buitenrand, waarbij het groene landschap op een aantal plekken via groene scheggen tot diep in de kern doordringt. Hierdoor heeft de wijk een heel groen en vriendelijke karakter. De meeste woningen zijn tussen 1970 en 1990 gebouwd en bestaan uit vrijstaande en semivrijstaande woningen op ruime percelen. De tuinen van deze woningen hebben reeds een volwassen karakter bereikt. Dit versterkt het groene en ruime karakter van de wijk ondanks het feit, dat er in de wijk zelf naar verhouding weinig openbaar groen is (beleidsplan stedelijk groen). Sommige straten hebben een smal en informeel profiel, zonder vrijliggende voetpaden en met bermen met bomen. Dat draagt bij aan het dorpse en groene karakter. De overgang van de wijk naar het omringende landschap is op verschillende manieren vormgegeven. Op de ene plek ligt de bebouwing met de voorkant naar het landschap, op andere plekken zijn het juist weer achtertuinen die de rand vormen. Door deze afwisseling wordt het dorpse karakter van de wijk nog eens extra verstevigd. De historische ontwikkeling maakt dat Stiphout afwijkt van andere woonwijken. Deze historische ontwikkeling is nog duidelijk zichtbaar.

De woonkwaliteit van Stiphout is sterk afhankelijk van de relatie met het buitengebied.

(Structuurvisie Stiphout, Gemeente Helmond, 7 april 2009)

Doneer

De stichting is afgelopen jaar opgericht en heeft inmiddels de ANBI status. Via de onderstaande link kunt u de stichting financieel steunen in het bereiken van haar doelstelling en realisatie van het beleidsplan. De financiële middelen worden aangewend voor informatievergaring- /verstrekking, promotie en (juridische) advieskosten; het bestuur is vrijwillig en onbezoldigd actief voor de stichting.

Omdat de stichting de ANBI status gaat kennen houdt het in dat jouw gift volledig aftrekbaar is bij de belastingaangifte!! Bekijk meer informatie op belastingdienst.nl

Doneer aan ANBI Stichting Geledingszone Stiphout:<br /> € -
Totaal: € -

Contact

Wil je meer weten over (ANBI) Stichting Geledingszone Stiphout? Neem dan contact met ons op!